واردات گوشت

واردات گوشت و نحوه تكميل مدارك

۱- مجوز بهداشتي واردات به شركتهايي تعلق مي گيرد كه موضوع فعاليت شركت واردات فرآورده هاي پروتئيني خام دامي بوده و شركت مجاز به صادرات و واردات باشد.

۲- پرفرماي ارائه شده بايستي مطابق نمونه قرار داده شده بر روي سايت تكميل گردد و در سربرگ شركت فروشنده كالا بايستي قرار گيرد و داراي شماره، تاريخ، مهر ، امضاء ، تاريخ اعتبار، نوع و وسيله حمل كالا ، نوع بسته بندي ، شرائط نشانه گذاري مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني) و مشخصات كامل محموله وارداتي باشد. ضمنأ پرفرما علاوه بر مهر شركت فروشنده بايستي ممهور به مهر شركت يا شخص وارد كننده بوده و بدين وسيله مورد تائيد وارد كننده قرار گيرد.

۳ – تصوير كارت بازرگاني بايستي متعلق  شركت درخواست كننده واردات باشد. ارائه تصوير آگهي روزنامه رسمي براي شركتهاي متقاضي الزامي است.

تبصره: بديهي است ارائه مدارك مندرج در بند ۳ براي يكبار و در اولين تقاضاي ارائه شده از سوي متقاضي (براي تشكيل پرونده در سايت) كفايت مي كند و متقاضي موظف خواهد بود در صورت اعمال هر گونه اصلاحات و يا تغييرات در اساسنامه مراتب را در تقاضاي جديد به اطلاع سازمان دامپزشكي برساند.

۴- نمونه ليبل براي انواع محموله هاي گوشت قرمز و گوشت مرغ در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

۵-در صورتي كه شركت وارد كننده ، متقاضي واردات گوشت قرمز و مرغ از كشورهاي فوق الذكر( كه داراي تفاهم نامه با سازمان دامپزشكي كشور مي باشند) باشد نيازي به ارائه نمونه گواهي بهداشتي دامپزشكي كشور مبدأ نبوده و در غير اينصورت ارائه نمونه گواهي بهداشتي صادره از مرجع ذيصلاح( دامپزشكي دولتي كشور صادر كننده) الزامي است.
۵- در صورتيكه مدارك بصورت كامل ارسال گردد حداكثر ظرف مدت دو هفته از طريق پست الكتونيكي به اطلاع شما خواهد رسيد .( در طي اين مدت از تماس حضوري و يا تلفني خودداري گردد.)

راهنماي مندرجات پرفرما ، و ليبل براي واردات گوشت قرمز گوساله منجمد

۱- پرفرما (Proforma Invoice ) : پرفرماي ارائه شده بايستي در سربرگ فروشند‌ه و داراي مشخصات ذيل باشد:

*شماره، تاريخ، مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني)، مهرو امضاء شركت فروشنده ، تاريخ اعتبار

* مشخصات كامل محموله وارداتي ( مشخصات خود گوشت – مشخصات دام كه گوشت از آن با رعايت اصول ذبح شرعي استحصال گرديده است شامل سن حداكثر۳۰ماه  و جنسيت نر ، وزن محموله )

* قطعه بندي محموله با ذكر نام و درصد كليه قطعات مورد نظر با رعايت درصد مجاز ، شامل قطعه بندي كلي: ران (Hindquarter ) حداكثر  ۳۷ درصد- در مورد قلوه گاه (Flank ) حداكثر ۱۸% از كل وزن ران

 سردست (Forequarter ) حداكثر ۶۳ درصد – در مورد گردن حداكثر ۱۰% از  كل وزن سردست

* اندازه قطعات ، نوع بسته بندي و وزن بسته ها (كارتن ها)

* شرايط نشانه گذاري ( ليبلينگ ) ،  كشور مبدا ، نوع وسيله حمل كالا، محل بارگيري و محل تحويل محموله باشد.

۲-*رنگ بندي ليبل كارتنها با توجه به نوع قطعات

* مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، کد رهگیری ، نام و كد بهداشتي كشتارگاه ، توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده مذهبی اعزامي ، نوع مصرف با توجه به هدف از واردات ( مصرف خانوار – مصرف در كارخانجات فرآورده هاي گوشتي مجاز- مصرف در مراكز عمده مصرف در خصوص قطعه تاپ سايد و يا ساير قطعات بيشتر از ۳ كيلوگرم در مجوزهاي مصرف خانوار) تاريخ توليد ، تاريخ انقضا ( يكسال پس از تاريخ توليد )، شرايط نگهداري ( نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )

*شرايط توليد ( Production ) شامل شرح مراحل استخوان گيري لاشه ، سرد كردن ، انجماد ، ذخيره سازي ، بارگيري و حمل محموله توليدي تا رسيدن به مقصد ( با ذكر جزئيات هر مرحله)                                

*محل بارگيري و محل تحويل محموله ، نوع وسيله حمل و ذكر عبارت « حمل بدفعات مجاز ميباشد ( Partial shipment: Allowed )– حمل از طريق كشور ثالث غيرمجاز ميباشد . ( Transshipment: Not Allowed ) »

*حداكثر فاصله زماني مجاز از كشتار دامها تا حمل محموله ۶۰ روز مي باشد.

*شرح چگونگي نظارت بركليه مراحل توليد محموله توسط ناظر بهداشتي ( قبل ، حين و بعد از كشتار – ذخيره سازي – بارگيري و حمل- مستندات ) به تفصيل از مرحله انتخاب دام ، نحوه بازرسي تا توليد و بارگيري محموله و نيز ذبح شرعي توسط ناظر ذبح شرعي اعزامي الزامي است .

*كشتارگاه بايستي داراي كد اتحاديه اروپا ( EC ) و مورد تائيد ناظر اعزامي اين سازمان بوده و ذابحين دام نيز بايستي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي اعزامي باشند.

*ذكر مستندات محموله (Documents ) شامل : گواهي مبدا – گواهي بهداشتي دامپزشكي صادره از سوي مرجع دولتي دامپزشكي كشور مبدا كه توسط ناظر اعزامي امضا ميشود- گواهي ذبح شرعي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي – گواهي راديو اكتيو از مراجع ذيصلاح دولتي كشور مبدا و ساير گواهيهاي تجاري الزامي است.

*درمبادي ورودي ، محموله هاي وارده توسط اين سازمان مورد بازرسي ارگانولپتيكي قرارگرفته و نمونه برداري و آزمايشات لازم انجام خواهد شد . نتايج بدست آمده بايستي با ضوابط بهداشتي و استانداردهاي مورد تائيد اين سازمان مطابقت داشته و محموله قابليت مصرف انساني را دارا باشد.

۳- ليبل (Label ) : مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، نام فروشنده ،نام و كد بهداشتي كشتارگاه ،توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده مذهبي اعزامي، نوع مصرف با توجه به هدف از واردات ( مصرف خانوار – مصرف در كارخانجات فرآورده هاي گوشتي مجاز- مصرف در مراكز عمده مصرف صرفاٌ براي قطعه تاپ سايد و يا ساير قطعات بيشتر از ۳ كيلوگرم در مجوزهاي مصرف خانوار ) تاريخ توليد،تاريخ انقضا ( يكسال پس از تاريخ توليد ) ، شرايط نگهداري ( نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )  ليبل ها با توجه به رنگ مربوط به نوع هر قطعه ارائه گردد.

 نمونه ليبل براي محموله هاي گوشت قرمز گوساله در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

تذكر: واردات گوشت گاوميش از كشور هند با توجه به مراتب فوق و نيز با رعايت شرايط زير مجاز ميباشد.

الف– واردات گوشت گردن غيرمجاز و ممنوع است.

ب- اندازه كليه قطعات بايستي بيشتر از ۳ كيلوگرم باشد.

ج- هدف از واردات و نوع مصرف فقط جهت استفاده در كارخانجات مجاز فرآورده هاي گوشتي حرارت ديده    « سوسيس ، كالباس و كنسرو گوشت» مجاز ميباشد. ذكر اين بند در كليه مدارك فوق ( بند ۱، ۲، ۳ ) الزامي است.

د- IHR اين سازمان بايستي مورد تائيد APEDA كه وابسته به وزارت صنايع و بازرگاني كشور هند ميباشد ، قرار گيرد.

APEDA  (Agricultural& Processed Food Products Export Development Authority)

ﻫ- كشتارفقط در كشتارگاههاي مورد تائيد اين سازمان صورت مي پذيرد.

راهنماي مندرجات پرفرما وضوابط نشانه گذاري براي واردات مرغ منجمد

۱- پرفرما (Proforma Invoice ) : پرفرماي ارائه شده بايستي در سربرگ فروشند‌ه و داراي مشخصات ذيل باشد:

*شماره، تاريخ، مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني)، مهرو امضاء شركت فروشنده ، تاريخ اعتبار

*مشخصات كامل محموله وارداتي ( مشخصات خود گوشت مرغ – مشخصات مرغهائي كه گوشت از آن با رعايت اصول ذبح شرعي و قوانين سازمان دامپزشكي استحصال گرديده است شامل سن حداكثر۴۵ روز و وزن محموله )

*نوع بسته بندي ،  تعداد مرغها در هر بسته ( با ذكر متوسط وزن مرغها ) و وزن بسته ها (كارتن ها)

*شرايط نشانه گذاري ( ليبلينگ ) روي كارتنها و روي لفاف مرغها ، كشور مبدا ، نوع وسيله حمل كالا، محل بارگيري و محل تحويل محموله

۲- قرارداد ( Contract ) :  محتواي قرارداد بايستي در برگيرنده IHR اين سازمان ( مندرج در سايت سازمان دامپزشكي كشور) و داراي مشخصات زير باشد:

*قرارداد ارائه شده بايستي در سربرگ فروشند‌ه و داراي شماره و تاريخ بوده و مهر و امضاء طرفين قرارداد (شركت فروشنده و شركت خريدار ) بر روي تمام صفحات قرارداد وجود داشته باشد.

*مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني) ، مشخصات كامل محموله وارداتي ( مفصلا مطابق پرفرما  شرح داده شود) ( ارايه قرار داد لازم نميباشد )

*نوع بسته بندي (Packing ) ، تعداد مرغها در هر بسته ( با ذكر متوسط وزن مرغها حداقل ۱۲۰۰ گرم) ، وزن بسته ها ، و شرائط نشانه گذاري ( Labeling ) بايستي به تفصيل توضيح داده شود، جنس كارتنها- روش بسته بندي- وزن هركارتن

*لفاف مرغها ( Shrink Package ) بايستي حاوي اطلاعات روي ليبلها و به دو زبان فارسي و انگليسي باشد.

*مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، نام فروشنده ، نام و كد بهداشتي كشتارگاه ، توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده ذبح شرعي اعزامي ، تاريخ توليد ، تاريخ انقضا ( يك سال پس از تاريخ توليد ) ، شرايط نگهداري (نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )

*شرايط توليد ( Production ) شامل شرح مراحل ذبح ، پركني و تخليه اندرونه ، سرد كردن ، بسته بندي ، انجماد ، ذخيره سازي ، بارگيري و حمل محموله توليدي تا رسيدن به مقصد ( با ذكر جزئيات هر مرحله)

*محل بارگيري و محل تحويل محموله ، نوع وسيله حمل و ذكر عبارت « حمل بدفعات مجاز ميباشد ( Partial shipment: Allowed )– حمل از طريق كشور ثالث غيرمجاز ميباشد  ( Transshipment: Not Allowed ) »

*حداكثر فاصله زماني مجاز از كشتار مرغها تا حمل محموله ۶۰ روز مي باشد.

*شرح چگونگي نظارت بركليه مراحل توليد محموله توسط ناظر بهداشتي ( قبل ، حين و بعد از كشتار – ذخيره سازي – بارگيري و حمل- مستندات ) به تفصيل از مرحله انتخاب طيور ، نحوه بازرسي تا توليد و بارگيري محموله و نيز ذبح شرعي توسط ناظر ذبح شرعي اعزامي الزامي است .

*كشتارگاه بايستي داراي كد اتحاديه اروپا ( EC ) و مورد تائيد ناظر اعزامي اين سازمان بوده و ذابحين طيور نيز بايستي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي اعزامي باشند.

*ذكر مستندات محموله (Documents ) شامل : گواهي مبدا – گواهي بهداشتي دامپزشكي صادره از سوي مرجع دولتي دامپزشكي كشور مبدا كه توسط ناظر اعزامي امضا ميشود- گواهي ذبح شرعي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي – گواهي راديو اكتيو از مراجع ذيصلاح دولتي كشور مبدا و ساير گواهيهاي تجاري الزامي است.

*درمبادي ورودي ، محموله هاي وارده توسط اين سازمان مورد بازرسي ارگانولپتيكي قرارگرفته و نمونه برداري و آزمايشات لازم انجام خواهد شد . نتايج بدست آمده بايستي با ضوابط بهداشتي و استانداردهاي مورد تائيد اين سازمان مطابقت داشته و محموله قابليت مصرف انساني را دارا باشد.

۳- ليبل (Label ) : مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، نام فروشنده ، نام و كد بهداشتي كشتارگاه ، توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده ذبح شرعي اعزامي ، تاريخ توليد ، تاريخ انقضا ( يكسال پس از تاريخ توليد ) ، شرايط نگهداري ( نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )   نمونه ليبل براي محموله هاي مرغ منجمد در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

توضيحات مربوط به فرم شماره ۴ بر اساس بندهاي ۶ گانه مندرج در آن

۱-   پرفرماي ارائه شده بايستي داراي شماره، تاريخ، مهر ، امضاء ، تاريخ اعتبار، نوع و وسيله حمل كالا ، نوع بسته بندي ، شرائط نشانه گذاري مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني) و مشخصات كامل محموله وارداتي باشد. ضمنأ پرفرما علاوه بر مهر شركت فروشنده بايستي ممهور به مهر شركت يا شخص وارد كننده بوده و بدين وسيله مورد تائيد وارد كننده قرار گيرد.

۲ – تصوير كارت بازرگاني بايستي متعلق به شخص متقاضي حقيقي و يا يكي از اعضاي هيأت مديره

شركت درخواست كننده واردات باشد. ارائه تصوير آگهي روزنامه رسمي براي شركتهاي متقاضي الزامي است.

تبصره: بديهي است ارائه مدارك مندرج در بند ۲ براي يكبار و در اولين تقاضاي ارائه شده از سوي متقاضي (براي تشكيل پرونده) كفايت مي كند و متقاضي موظف خواهد بود در صورت اعمال هر گونه اصلاحات و يا تغييرات در اساسنامه مراتب را در تقاضاي جديد به اطلاع سازمان دامپزشكي برساند.

تذكر:در حال حاضر كشورهاي مجاز به صادرات گوشت به جمهوری اسلامی ايران كشورهاي برزيل،  اروگوئه،هندوستان، بلاروس، استراليا، كانادا و قرقيزستان، آلمان،لهستان،ترکیه مي باشند كه دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي مربوط به واردات گوشت از هر كشور در سايت سازمان دامپزشكي كشور در دسترس  مي باشد.

۴- نمونه ليبل براي انواع محموله هاي گوشت قرمز و گوشت مرغ در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

۶-در صورتي كه شركت وارد كننده ، متقاضي واردات گوشت قرمز و مرغ از كشورهاي مندرج در تذكر بند ۳ اين دستورالعمل ( كه داراي تفاهم نامه با سازمان دامپزشكي كشور مي باشند) باشد نيازي به ارائه نمونه گواهي بهداشتي دامپزشكي كشور مبدأ نبوده و در غير اينصورت ارائه نمونه گواهي بهداشتي صادره از مرجع ذيصلاح( دامپزشكي دولتي كشور صادر كننده) الزامي است.|واردات گوشت

واردات گوشت

واردات گوشت

جهت سفارش می توانید تماس و یا فرم زیر را تکمیل نمایید:
 

ثبت سفارش

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت بازرگانی فرشید یزدان دوست میباشد . طراحی سایت و اجرا : سورنا