فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

واردات گندم

واردات گندم

واردات گندم توجه: متن نامه شماره ۴۱۴/۶/۸۵-۶۳۵ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۵ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي به شرح زير مي‌باشد:

عطف به نامه شماره ۶۸۹۵/۲/۸۵ مورخ ۲۱/۴/۸۵ در خصوص آيين‌نامه ماده ۱۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با توجه به موارد مطروحه و مرتبط با آيين‌نامه اجرايي فوق نظرات وزارت متبوع به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد.

الف) واردات گندم از كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند، مالزي، برمه، اندونزي، فيليپين، نيوزلند، تركيه، امريكاو مكزيك به دليل گزارش وجود علف هرز قرنطينه‌اي Striga asiatica و سياهك ناقص گندم tillet iaiadica در مزارع گندم اين كشورها مورد موافقت سازمان حفظ نباتات كشور نمي‌باشد. بديهي است واردات گندم از ساير كشورها با رعايت شرايط قرنطينه مجاز مي‌باشد.

ب) در خصوص تبيين مشخصه‌هاي گندم وارداتي استاندارد ۱۰۴ ويژگيهاي گندم (تجديدنظر سوم، چاپ ششم) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مورد تاييد و ملاك عمل در امر واردات گندم مي‌باشد.

ج) در خصوص ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي با توجه به قيمت‌هاي متفاوت گندم در بازار جهاني قيمت تمام شده گندم وارداتي پس از انجام مراحل گمركي در مبادي ورود كمتر از قيمت تضميني نباشد. لذا پيشنهاد مي‌گردد گمرك ايران موظف شود كه قيمت اظهار شده در پروفرم را براساس نوع و درجه‌بندي گندم و قيمت كشور صادركننده بررسي و نسبت به برقراري مابه‌التفاوت لازم اقدام نمايد. بديهي است وزارت متبوع نيز آمادگي دارد كه در زمان ترخيص كليه نظارت‌هاي لازم را علاوه بر شرايط قرنطينه از نظر درجه و كيفيت براساس مدارك اظهار شده بررسي و اعلام نمايد.

۱ – اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت كشاورزي مبداء كه در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريها و بذور علف‌هاي هرز ذيل مورد تاكيد قرار گرفته باشد.

۱ – Tilletia indica 2- Trogoderma spp. 3- Striga spp.

توجه درج اسامي علمي آفات فوق در گواهي بهداشت نباتي كالاي مذكور الزامي است و در غير اين صورت به دليل نقص مدارك از ترخيص كالا جلوگيري و مسئوليت هر گونه ضرر و زيان به عهده واردكننده خواهد بود. در صورتيكه محموله از طريق كشور ثالثي غير از كشور اصلي محل توليد كالا صادر شده باشد، محموله بايد داراي گواهي بهداشت نباتي صدور مجدد (Re Export) از ارگان ذيربط كشور ثالث و كپي گواهي بهداشت نباتي صادره از كشور مبداء توليد را به همراه داشته باشد. واردات گندم از كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند، مالزي، برمه، اندونزي، فيليپين، نيوزلند، تركيه، امريكا و مكزيك به دليل گزارش وجود علف هرز قرنطينه‌اي Striga asiatica و سياهك ناقص گندم Tilletiadica در مزارع گندم اين كشورها مورد موافقت اين سازمان نمي‌باشد.

۲ – محموله پس از ورود به گمرك، معاينه و بازديد كارشناسان قرنطينه نباتي و عنداللزوم انجام ضدعفوني به هزينه صاحب كالا ترخيص خواهد گرديد.

۳ – ارايه اصل مجوز ورود و گواهي بهداشت نباتي و ساير مدارك لازم به كارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در گمرك الزامي است.

۴ – تغيير گمرك ورودي بدون اجازه قبلي از سازمان حفظ نباتات مجاز نمي‌باشد.

۵ – پاساوان محموله به گمركات داخلي صرفاً بعد از بررسي و تاييد مدارك مورد نياز در مرز ورودي مجاز خواهد بود.

۶ – در صورت آلودگي محموله به هر يك از آفات و يا بيماريهاي قرنطينه‌اي و خطرناك، برابر ماده ۱۲ قانون حفظ نباتات و مفاد تبصره يك ماده ۹ و ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي رفتار خواهد شد.

۷ – مدت اعتبار اين مجوز جهت ورود گندم فوق‌الذكر به يكي از گمركات كشور از تاريخ صدور به مدت شش ماه مي‌باشد. تذكر – اين مجوز صرفاً مجاز شرايط قرنطينه ورود مي‌باشد و متقاضي موظف به رعايت مقررات قانوني ديگر دستگاهها ذيربط در امر واردات مي‌باشد.

دفتر واردات گمرك ايران طي بخشنامه شماره ۱۴۳۸۷۸/۱۰۳/۲۹۲۱/۷۳/۲۳۰ مورخ ۲۸/۵/۸۵ نامه فوق را ابلاغ نموده است.اداره‌كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بخشنامه شماره ۸۸۱۱/۲/۸۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵ را به شرح زير ابلاغ نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره ۴۱۴/۶/۸۵-۶۳۵ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۵ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي و

ضميمه آن در خصوص شرايط لازم براي واردات گندم موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم

بخشي از مقررات ملي دولت (مصوبه شماره ۲۰۸۹۹/ت۳۴۶۹۷هـ مورخ ۱/۳/۸۵) جهت اطلاع و ابلاغ به دواير اجرايي ذيربط

ارسال مي‌گردد. بديهي است براساس ماده ۱۳ قانون فوق‌الذكر مابه‌التفاوت منوط به ارايه پيشنهاد از سوي وزارت

بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد مي‌باشد.

واردات گندم

توجه: متن نامه شماره ۴۱۴/۶/۸۵-۶۳۵ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۵ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي به شرح زير مي‌باشد:

عطف به نامه شماره ۶۸۹۵/۲/۸۵ مورخ ۲۱/۴/۸۵ در خصوص آيين‌نامه ماده ۱۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از

مقررات مالي دولت با توجه به موارد مطروحه و مرتبط با آيين‌نامه اجرايي فوق نظرات وزارت متبوع به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد.

الف) واردات گندم از كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند،

مالزي، برمه، اندونزي، فيليپين، نيوزلند، تركيه، امريكاو مكزيك به دليل گزارش وجود علف هرز قرنطينه‌اي Striga asiatica

و سياهك ناقص گندم tillet iaiadica در مزارع گندم اين كشورها مورد موافقت سازمان حفظ نباتات كشور نمي‌باشد.

بديهي است واردات گندم از ساير كشورها با رعايت شرايط قرنطينه مجاز مي‌باشد.

ب) در خصوص تبيين مشخصه‌هاي گندم وارداتي استاندارد ۱۰۴ ويژگيهاي گندم (تجديدنظر سوم، چاپ ششم) موسسه

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مورد تاييد و ملاك عمل در امر واردات گندم مي‌باشد.

ج) در خصوص ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي با توجه به قيمت‌هاي متفاوت گندم در بازار جهاني قيمت تمام شده گندم وارداتي

پس از انجام مراحل گمركي در مبادي ورود كمتر از قيمت تضميني نباشد. لذا پيشنهاد مي‌گردد گمرك ايران موظف شود

كه قيمت اظهار شده در پروفرم را براساس نوع و درجه‌بندي گندم و قيمت كشور صادركننده بررسي و نسبت به برقراري

مابه‌التفاوت لازم اقدام نمايد. بديهي است وزارت متبوع نيز آمادگي دارد كه در زمان ترخيص كليه نظارت‌هاي لازم را علاوه

بر شرايط قرنطينه از نظر درجه و كيفيت براساس مدارك اظهار شده بررسي و اعلام نمايد.

۱ – اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت كشاورزي مبداء كه در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريها و بذور علف‌هاي هرز ذيل مورد تاكيد قرار گرفته باشد.

۱ – Tilletia indica 2- Trogoderma spp. 3- Striga spp.

توجه درج اسامي علمي آفات فوق در گواهي بهداشت نباتي كالاي مذكور الزامي است و در غير اين صورت به دليل نقص

مدارك از ترخيص كالا جلوگيري و مسئوليت هر گونه ضرر و زيان به عهده واردكننده خواهد بود. در صورتيكه محموله از

طريق كشور ثالثي غير از كشور اصلي محل توليد كالا صادر شده باشد، محموله بايد داراي گواهي بهداشت نباتي صدور

مجدد (Re Export) از ارگان ذيربط كشور ثالث و كپي گواهي بهداشت نباتي صادره از كشور مبداء توليد را به همراه داشته

باشد. واردات گندم از كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند،

مالزي، برمه، اندونزي، فيليپين، نيوزلند، تركيه، امريكا و مكزيك به دليل گزارش وجود علف هرز قرنطينه‌اي Striga asiatica

و سياهك ناقص گندم Tilletiadica در مزارع گندم اين كشورها مورد موافقت اين سازمان نمي‌باشد.

۲ – محموله پس از ورود به گمرك، معاينه و بازديد كارشناسان قرنطينه نباتي و عنداللزوم انجام ضدعفوني به هزينه صاحب كالا ترخيص خواهد گرديد.

۳ – ارايه اصل مجوز ورود و گواهي بهداشت نباتي و ساير مدارك لازم به كارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در گمرك الزامي است.

۴ – تغيير گمرك ورودي بدون اجازه قبلي از سازمان حفظ نباتات مجاز نمي‌باشد.

۵ – پاساوان محموله به گمركات داخلي صرفاً بعد از بررسي و تاييد مدارك مورد نياز در مرز ورودي مجاز خواهد بود.

۶ – در صورت آلودگي محموله به هر يك از آفات و يا بيماريهاي قرنطينه‌اي و خطرناك، برابر ماده ۱۲ قانون حفظ نباتات و مفاد

تبصره يك ماده ۹ و ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي رفتار خواهد شد.

۷ – مدت اعتبار اين مجوز جهت ورود گندم فوق‌الذكر به يكي از گمركات كشور از تاريخ صدور به مدت شش ماه مي‌باشد.

تذكر – اين مجوز صرفاً مجاز شرايط قرنطينه ورود مي‌باشد و متقاضي موظف به رعايت مقررات قانوني ديگر دستگاهها ذيربط در امر واردات مي‌باشد.

دفتر واردات گمرك ايران طي بخشنامه شماره ۱۴۳۸۷۸/۱۰۳/۲۹۲۱/۷۳/۲۳۰ مورخ ۲۸/۵/۸۵ نامه فوق را ابلاغ نموده است.

واردات گندم

شماره تماس

۰۹۱۲۸۴۵۱۳۸۸

جهت سفارش می توانید تماس و یا فرم زیر را تکمیل نمایید:
 

ثبت سفارش

بیشتر بخوانید

_____________________________

واردات غلات

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت بازرگانی فرشید یزدان دوست میباشد . طراحی سایت و اجرا : سورنا - Management : Farshid Yazdandoust